tel. 99884-100 PUCK, ul. Mestwina 11
Strona Główna
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Historia
Galeria
Informacje
Księga Gości
Archiwum
  :: PORADY ::

Ogólne wymagania przeciwpożarowe przy oddawaniu obiektu do użytkowania.
 1. Decyzja o pozwolenie na budowę obiektu.
 2. Projekt architektoniczno - budowlany. W stosunku do określonych obiektów konieczność uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 3. Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z pozwoleniem na budowę, dokumentacją techniczną, z obowiązującymi przepisami (zapis w dzienniku budowy).
 4. Opinia stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, wentylacyjnych, spalinowych).
 5. Protokół badań instalacji elektrycznej.
 6. Protokół pomiaru natężenia oświetlenia awaryjnego.
 7. Metryka urządzenia odgromowego oraz protokół badania instalacji odgromowej.
 8. Zapewnienie oświetlenia awaryjnego w obiektach i pomieszczeniach w których jest ono wymagane.
 9. Protokół z sprawdzenia szczelności instalacji gazowej
 10. Protokół z ciśnienia i wydajności wewnętrznej sieci hydrantowej.
 11. Udokumentowanie trudno zapalności (aprobata techniczna, certyfikat zgodności) wykładzin podłóg oraz okładzin ściennych znajdujących się na pionowych i poziomych drogach ewakuacyjnych (korytarze, klatki schodowe), udokumentować nie zapalność okładziny sufitowej lub sufitu podwieszanego.
 12. Zachowanie szerokości biegu klatki schodowej, korytarzy , wyjść ewakuacyjnych, długości dojść, przejść zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U. 2002 r. nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami)
 13. Wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy .
 14. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.
 15. Droga pożarowa.
 16. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa (aprobaty techniczne - centralka, czujki).
 17. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - wymagany przy obiektach o kubaturze ponad 1000 m3.
 18. Oznakowanie obiektu znakami ochrony przeciwpożarowej oraz znakami ewakuacyjnymi w/g PN-92/N-01256/01,02,03,04.


Ogólne wymagania przeciwpożarowe przy ubieganiu się o uzyskanie opinii z zakresu ppoż. dla obiektu (zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, kolonijne i wypoczynku dzieci i młodzieży).
 1. Książka obiektu budowlanego - aktualne wpisy.
 2. Decyzja o pozwolenie na użytkowanie obiektu lub potwierdzenie zgłoszenia.
 3. Aktualny projekt architektoniczno - budowlany.
 4. Protokoły ze sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowej, przewodów kominowych, instalacji elektrycznej i odgromowej.
 5. "Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego" oraz "Instrukcja postępowania na wypadek pożaru".
 6. Zachowanie szerokości biegu klatki schodowej, korytarzy, wyjść ewakuacyjnych, długości dojść, przejść zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami)
 7. Brak występowania palnych elementów wystroju wnętrz na drogach ewakuacyjnych (wykładziny podłogowe, boazerie ścienne, okładziny sufitowe) w/ g. wytycznych określonych w rozporządzeniu ujętym w pkt. 6
 8. Wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy.
 9. Wyposażenie obiektu w przeciw pożarowy wyłącznik prądu i jego oznakowanie.
 10. Protokół ze sprawdzenia wydajności i ciśnienia wewnętrznej sieci hydrantowej.
 11. Oznakowanie obiektu znakami ochrony przeciwpożarowej oraz znakami ewakuacyjnymi w/g PN-92/N-01256/01,02,03,04.


Palenie ognisk a bezpieczeństwo pożarowe.

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie wydawania zezwoleń przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pucku w sprawie palenia ognisk, tutejsza Komenda informuje, że wymagania uregulowane są w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz.719 z 2010 r.).

Z powyższych przepisów wynika m.in :
 1. W obiektach i na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenienie się utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:
  • rozpalanie ognisk lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów.
 2. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru w szczególności:
  • rozniecenie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu,
  • palenie tytoniu z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.
 3. Komenda Powiatowa PSP w Pucku nie jest organem, który wydaje zezwolenia na palenie ognisk. Całkowitą odpowiedzialność ponosi właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach.
Wskazania Komendanta Powiatowego PSP w Pucku dotyczące bezpiecznego palenia ognisk są następujące:
 • miejsce powinno być wydzielone i okopane lub obłożone kamieniami,
 • nadzorowane przez osobę dorosłą od momentu rozpalenia ogniska do całkowitego jego ugaszenia,
 • powinien być zapewniony podręczny sprzęt gaśniczy lub inny sprzęt i środki (łopata, piasek, woda) do natychmiastowego ugaszenia ogniska.


Zmiany w przepisach przeciwpożarowych obowiązujące od 26 lipca 2003 r.

Z dniem 26 lipca 2003 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. /Dz. U. Nr 121,poz.1138/

Najistotniejsze zmiany dotyczą :
 1. Odpowiedzialność za zabezpieczenie warunków bezpieczeństwa obiektów i terenów spoczywa na właścicielu, przy czym właściciel może scedować tą odpowiedzialności w całości lub części na zarządcę lub użytkownika, stosownie do zakresu powierzonych zadań i obowiązków.
 2. Uporządkowano definicję pojęć związanych z ochroną pożarową stosowanych w rozporządzeniu
 3. Poszerzono szereg wymagań w zakresie czynności, których wykonywanie było zabronione w obiektach i na przyległych terenach.
 4. Zobowiązano właścicieli , zarządców terenów do utrzymania znajdujących się na nich dróg pożarowych w stanie umożliwiającym ich wykorzystywanie przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej
 5. Określono wymagany zakres tematyczny instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz konieczność podawania jej okresowej aktualizacji, zwalniając przy tym niektóre obiekty od obowiązku opracowywania instrukcji.
 6. Określono jakie warunki techniczne i możliwości ewakuacji ludzi występujące w budynku istniejącym uważa się za zagrażające życiu ludzi.
 7. Wprowadzono obowiązek raz na dwa lata praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji dla obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną ponad 50 osób, będących ich stałymi użytkownikami.
 8. Przeniesiono z Polskich Norm zapisy obowiązkowego stosowania w wybranych obiektach instalacji wodociągowej pożarowej.
 9. Wprowadzono wymaganie dotyczące stosowania dźwiękowych systemów ostrzegawczych.
 10. Zmodyfikowano kryteria wyposażenia obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy, spełniających wymagania polskich norm, będących odpowiednikami norm europejskich.
 11. Wprowadzono nową klasyfikację zagrożenia wybuchem zgodnie z Polską Normą będącą odpowiednikiem normy europejskiej.
 12. Wprowadzono możliwość uzyskania odstępstwa od postanowień przepisów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach rozwiązań zamiennych uzgodnionych z właściwym miejscowo Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.
Uzupełnieniem powyższych przepisów jest :
 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz.1137)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz.1139)
Wymienione dwa rozporządzenia obowiązują także od 26 lipca 2003 r.

Informacja dotycząca wymagań rozporządzenia MSWiA z 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121 poz. 1138) w odniesieniu do gaśnic.

 1. § 28 ust.1 wypowiedział obowiązek wyposażenia obiektów wyłącznie w takie gaśnice, które spełniają wymagania Polskich Norm wydawanych od 1992 r., odpowiedników norm europejskich EN (PN-EN). Dotyczy to nie tylko obiektów nowych, ale także istniejących. O spełnieniu tych wymagań świadczy oznaczenie normy na etykiecie, wraz z trwałym oznakowaniem daty produkcji zbiornika - od 1992 r. Inne gaśnice należy wycofać z eksploatacji.
 2. Masa środka gaśniczego wymagana dla jednostki powierzchni obiektu, wskazana w § 28 ust.3, została zwiększona. Niezależnie od wielkości gaśnicy, każde 2 kg lub 3 dm3 tego środka powinny przypadać (z wyjątkiem oddzielnie wskazanych przypadków szczególnych):
  • na 100 m2 strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
   • ZL I, ZL II, ZL III, ZL V,
   • produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500MJ/m2,
   • zawierające pomieszczenie zagrożone wybuchem;
  • na 300m2 innej strefy pożarowej, z wyjątkiem ZL IV.
  Maksymalna odległość od gaśnicy nie powinna przy tym przekraczać 30 m.
 3. Przegląd i konserwacje gaśnic należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku (§ 3 ust. 3), a sposób realizacji tego obowiązku należy jednoznacznie określić w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (§ 6 ust.1 pkt. 2).
 4. Za spełnienie powyższych wymagań odpowiadają właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektu (art.4 ust.1 pkt. 2 i 2a ustawy z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej).

powrót ^

hosting & webdesign: eServer.pl